- PROFESIJNÝ ROZVOJ PEDAGÓGOV – REKVALIFIKÁCIA – CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať príplatok. Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať príplatok? Online vzdelávanie

Profesijný rozvoj

1. Myšlienkové mapy v edukácii, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné, všeobecné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelávanie, (učiteľ strednej školy), učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, školský špeciálny pedagóg,
Cieľom programu je: Vedieť používať metódu myšlienkových máp vo vyučovaní ovládať prácu v programe FreeMind a tvoriť myšlienkové mapy v tomto programe.

2. Rozvoj kritického myslenia využitím inovačných vyučovacích metód, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné, všeobecné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelávanie, (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy,
Cieľom programu je:

3. Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné, všeobecné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelávanie, (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy,
Cieľom programu je:

4. Inkluzívne vzdelávanie a výchova v pedagogickej praxi, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné, všeobecné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelávanie, (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, školský špeciálny pedagóg,
Cieľom programu je:

Zoznam absolventov kontinuálneho vzdelávania