- KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE UČITEĽOV -- REKVALIFIKÁCIA -- CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať kredity. Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať kontinuálne vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať kredity? Online vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie

1. Myšlienkové mapy v edukácii, počet kreditov 15
Cieľová kategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné všeobecné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ základnej umeleckej školy,
Cieľom programu je: Vedieť používať metódu myšlienkových máp vo vyučovaní ovládať prácu v programe FreeMind a tvoriť myšlienkové mapy v tomto programe.

Zoznam absolventov kontinuálneho vzdelávania