PRIHLÁŠKA

na vzdelávanie pedagogických/odborných zamestnancov

v zmysle § 40 a ďalších zákona 138/2019 z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ vzdelávania
MANI Konzult, s.r.o.
Korešpondenčná adresa
Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca
Druh vzdelávania
Inovačné
Názov vzdelávacieho programu
Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti
Údaje o žiadateľovi
Titul
Meno
Priezvisko
Titul
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Bydlisko (trvalý pobyt)
Ulica ( ak nemáte názov ulice zadajte názov obce )
Číslo
Obec
PSČ
Telefón/mobil
E-mail
Dosiahnuté pedagogické/odborné vzdelanie/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej/odbornej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania / (presný názov a sídlo školy, fakulty)
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED
1 a 2 základné, alebo nižšie stredné
3 vyššie stredné
4 pomaturitné neuniverzitné
5 a 6 uviverzitné
Dĺžka pedagogickej praxe v rokoch
 
Aprobácia (odbor)
Číslo diplomu/maturitného vysvedčenia
Nápoveda
Ak nemáte číslo maturitného vysvedčenia, zadajte ako číslo maturitného vysvedčenia 0.
Dátum vystavenia
Vystavený kým (názov a sídlo školy, fakulty)
Údaje o zamestnávateľovi a zamestnaní
Pracovisko(úplný názov)
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
 
Okres
Kraj
 
Telefón/mobil
E-mail
Kategória pedagogického/odborného zamestnanca
učiteľ
vychovávateľ
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
Kariérový stupeň
samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s I. atestáciou
pedagogický zamestnanec s II. atestáciou
 
Podkategória pedagogického/odborného zamestnanca
učiteľ materskej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
vychovávateľ
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
bez podkategórie
Termíny vzdelávania
Sprievodný text k prihláške

MANI Konzult, s.r.o., IČO: 44620217, Revúca 05001, Daxnerova 1188/10

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii školení a kurzov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom organizovania kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, odborných školení a kurzov . Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci školení Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, telefón, mail, dátum narodenia, údaje o vzdelaní, údaje o zamestnávateľovi. Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva, Zákon č. 317/2009 Z. z. - o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 568/2009 Z. z. - Zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhl. MPSVaR č. 356/2007 Z. z. v platnom znení. Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. Lehoty na vymazanie osobných údajov: podľa registratúrneho poriadku 10 rokov Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Marketingu:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii členov na účely zasielania marketingových ponúk, newslettrov, informácií o produktoch a novinkách Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy) Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. Lehoty na vymazanie osobných údajov: 3 roky Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže kedykoľvek súhlas odvolať kontaktovaním prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov – Kontaktný formulár:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania odpovede na položenú otázku Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy) Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. Lehoty na vymazanie osobných údajov: 6 mesiacov Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže kedykoľvek súhlas odvolať kontaktovaním prevádzkovateľa.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

MANI Konzult, s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu adresu: MANI Konzult, s.r.o. , Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca. Prípadne na info@manikonzult.sk alebo na tel: 0915 892 063. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk., https://dataprotection.gov.sk.

Pred odoslaním je potrebné potvrdiť nasledovné:
Prehlasujem, že som sa oboznámil so zásadami spracovania osobných údajov na účely vedenia dokumentácie v rámci kontinuálneho vzdelávania.
 
Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) spoločnosti MANI Konzult, s.r.o. na účely zasielania marketingových ponúk v oblasti vzdelávania. Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.