PRIHLÁŠKA

na kontinuálne vzdelávanie pedagogických/odborných zamestnancov

v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ vzdelávania
MANI Konzult, s.r.o.
Korešpondenčná adresa
Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca
Druh kontinuálneho vzdelávania
Aktualizačné
Názov vzdelávacieho programu
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese
Údaje o žiadateľovi
Titul
Meno
Priezvisko
Titul
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Bydlisko (trvalý pobyt)
Ulica ( ak nemáte názov ulice zadajte názov obce )
Číslo
Obec
PSČ
Telefón/mobil
E-mail
Dosiahnuté pedagogické/odborné vzdelanie/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej/odbornej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania / (presný názov a sídlo školy, fakulty)
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED
1 a 2 základné, alebo nižšie stredné
3 vyššie stredné
4 pomaturitné neuniverzitné
5 a 6 uviverzitné
Dĺžka pedagogickej praxe v rokoch
 
Aprobácia (odbor)
Číslo diplomu/maturitného vysvedčenia
Nápoveda
Ak nemáte číslo maturitného vysvedčenia, zadajte ako číslo maturitného vysvedčenia 0.
Dátum vystavenia
Vystavený kým (názov a sídlo školy, fakulty)
Údaje o zamestnávateľovi a zamestnaní
Pracovisko(úplný názov)
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
 
Okres
Kraj
 
Telefón/mobil
E-mail
Kategória pedagogického/odborného zamestnanca
učiteľ
Kariérový stupeň
samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s I. atestáciou
pedagogický zamestnanec s II. atestáciou
 
Podkategória pedagogického/odborného zamestnanca
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ)
učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ)
učiteľ pre nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné
všeobecné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelávanie
(učiteľ strednej školy)
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Termíny vzdelávania
Sprievodný text k prihláške
Pred odoslaním
Beriem na vedomie, že moje osobne údaje budú spracúvane v rozsahu uvedenom na prihláške, na účely vedenia dokumentácie.
 
Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) spoločnosti MANI Konzult, s.r.o. na účely zasielania marketingových ponúk v oblasti vzdelávania. Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.